Die Tourfotos Part. 1

15.Januar 2015  -  25.Januar 2015

DORTMUND  25.Januar 2015

Part. 1

DORTMUND  25.Januar 2015

Part. 2

DÜSSELDORF  24.Januar 2015

Part. 1 - SOUNDCHECK

DÜSSELDORF  24.Januar 2015

Part. 2 - Musical

KOBLENZ 23.Januar 2015

Part. 1

KOBLENZ 23.Januar 2015

Part. 2

RIESA  18.Januar 2015

MAGDEBURG  17.Januar 2015

HOYERSWERDA  16.Januar 2015

COTTBUS  15.Januar 2015